close
خرید هاست افزونه وردپرس
loading...

دانلود رایگان فایل

mostafa بازدید : 3 شنبه 23 دی 1396 زمان : 3:39

آشنایی با پرسشنامه و یادآمدهای تغذیه ای و نرم افزارها - دانلود از رایگان فایل

آشنایی با پرسشنامه و یادآمدهای تغذیه ای و نرم افزارها | PPDL

[PDF]تاثیر برنامه آموزشی براساس مدل بزنف بر عملکرد تغذیه ای دانش آموزان

ارزيابي وضعيت تغذيه بيماران مبتلا به سرطان در طي شيمي درماني در ...

بررسي تاثير آموزش تغذيه بر آگاهي، نگرش و عملكرد بيماران مبتلا به ...

بررسی وضع تغذیه - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پاورپوینت در مورد واژگان برون از واژه‌نامه - stopli

[PDF]بررسی وضعیت دریافت ریزمغذی‌ها (ویتامین‌ها و املاح) در رژیم غذایی دانش

[DOC]تغذیه ای مادران کودکان 3 تا 6 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ... - qums

[PDF]اثرات برنامه آموزشی مبتنی بر ارتقاء خودکارآمدی ... - مجله علوم پزشکی رازی

فایل پاورپوینت شامل 33 صفحه میباشد که بصورت تصویری و نوشتاری به بررسی پرسشنامه ها و یادآمدهای تغذیه ای میپردازد و در نهایت نرم افزارهای موجود و رایگان و کاربردی در این زمینه را معرفی میکند. در تهیه این فایل از مقالات بین المللی معتبر با ایندکس بالا استفاده شده تا از صحت اطلاعات اطمینان یابیم. این فایل به زبان فارسی بوده و نه تنها برای دانشجویان رشته تغذیه مناسب است بلکه برای پزشکان و افرادی که به دنبال رژیم های غذایی سالم و صحیح هستند نیز بسیار مناسب است. از آنجاییکه مشاوره های تغذیه با هزینه های بسیار بالا صورت میگیرند که استفاده از آنها از توان بسیاری از افراد خارج است. لذا این فایل با هزینه بسیار پایین در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد. ...

11.11.2017 - فایل کاملا کم یاب و فوق العاده باارزش با عنوان آشنایی با پرسشنامه و یادآمدهای تغذیه ای و نرم افزارها که جزء پربازدید و پردانلود ترین فایلهای زبان فارسی در محیط اینترنت است، بطور کاملا اختصاصی و رایگان توسط سرورهای پرسرعت سایت ما از محیط اینترنت جمع آوری و لینک دانلود مستقیم ان در انتهای همین مطلب درج ...

فایل پاورپوینت شامل 33 صفحه میباشد که بصورت تصویری و نوشتاری به بررسی پرسشنامه ها و یادآمدهای تغذیه ای میپردازد و در نهایت نرم افزارهای موجود و رایگان و کاربردی در این زمینه را معرفی میکند. در تهیه این فایل از مقالات بین المللی معتبر با ایندکس بالا استفاده شده تا از صحت اطلاعات اطمینان یابیم. این فایل به زبان فارسی ...

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ي. آﻣﻮزﺷﻲ. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ. اي داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. ﭘﺎﻳﻪ دوم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺰﻧﻒ. (BASNEF). اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﻮاد. و. روش. ﻛﺎر. : اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي. ﺗﺠﺮﺑﻲ. ﺑﺮ روي. 72. داﻧﺶ. آﻣﻮز ﻛﻪ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ در دو ﮔـﺮوه. 36. ﻧﻔـﺮي. ﺗﺠﺮﺑـﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. ،. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . اﺑـﺰار. ﮔﺮدآوري. داده. ،ﻫﺎ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﺷﺪه. ﺑﺮاﺳﺎس. ﻣﺪل. ﺑﺰﻧﻒ. و ﻳﺎدآﻣﺪ. 24. ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮراك.

اين پژوهش به منظور ارزيابي وضعيت تغذيه بيماران مبتلا به سرطان در طي شيمي درماني در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني ايران صورت گرفت. روش بررسي: در اين پژوهش که به روش طولي انجام شد، 71بيمار بزرگسال مبتلا به انواع بدخيمي به روش نمونه گيري طبقه اي با تخصيص متناسب از دو بيمارستان ...

اين بررسي با هدف تعيين تاثير آموزش تغذيه بر آگاهي، نگرش و عملکرد مبتلايان به ديابت نوع 1 انجام شد. روش بررسي: در يک مطالعه مداخله اي قبل و بعد کليه بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 شهرستان اليگودرز (30 نفر) مورد بررسي قرار گرفتند. در شروع مطالعه فراسنج هاي بيوشيميايي با روش هاي استاندارد اندازه گيري و پرسشنامه KAP ...

مسئول برنامه: مدیر گروه تغذیه ... پرسشنامه ای جهت ارزیابی وضع اقتصادی – اجتماعی موثر بر وضع تغذیه جامعه را طراحی کند. ... و محدودیت های هر روش را بیان نماید (روش های اندازه گیری رژیم غذائی شامل: 24 ساعت یادآمد خوراک یادداشت روزانه، پرسشنامه بسامه غذائی، تاریخچه غذائی، جمع آوری غذائی دو برابر شده، شمادار خوراک، ترازنامه غذائی). با ...

آشنایی با پرسشنامه و یادآمدهای تغذیه ای و نرم افزارها فایل پاورپوینت شامل 33 صفحه میباشد که بصورت تصویری و نوشتاری به بررسی پرسشنامه ها و یادآمدهای تغذیه ای میپردازد و در نهایت نرم افزارهای موجود و رایگان و کاربردی در این زمینه را معرفی میکند. در تهیه این فایل از مقالات بین المللی معتبر با ایندکس بالا استفاده شده تا از ...

ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎدآﻣﺪ ﺧﻮراك. (24-hours dietary recall). ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰار ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ. DFP. اﻧﺠﺎم و ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ. ﻫﺎ و اﻣﻼ. ح ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ. ﺷﺪه .... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻐﺬﻳـﻪ. اي. ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد درﻳﺎﻓﺖ رﻳﺰﻣﻐﺬي. ﻫﺎ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷـﺘﻪ. ﻫـﺎي. ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣـﺸﻬﻮد ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . اﮔـﺮ اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﺎﺷـﺪ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي آﺷﻨﺎ ﺑﻪ.

اطلاعات در دو بخش توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS19 و با سطح معنی داری کمتر از 0.05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته: از تعداد ..... پرسشنامه هاي مربوط به وضعيت اجتماعي اقتصادي، وزن و قد زمان تولد كودك و مدت تغذيه با شير مادر و پرسشنامه هاي يادآمد غذايي 24 ساعته براي دو روز غير متوالي براي هر يك از نمونه ها تكميل شد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. آﻣﻮزﺷ. ﯽ. ﻣﺒﺘﻨ. ﯽ. ﺑﺮ. ارﺗﻘﺎء. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ. ي. درك. ﺷﺪه. ﺑﺮ. ﮐﻨﺘﺮل. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺧﻄﺮ. ﺳﺎز. ﺳﻨﺪرم. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ. ﯿ. ﮏ. ﭼﮑﯿﺪه. زﻣﯿﻨﻪ. و. ﻫﺪف. : ﺳﻨﺪرم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ... 182. زن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ در دو ﮔـﺮوه. آزﻣﻮن و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي درك ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 24. ﺳﺎﻋﺘﻪ ﯾﺎدآﻣﺪ ﺧـﻮراك ﺑـﻮد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 159

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  آمار سایت
 • کل مطالب : 142
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 76
 • باردید دیروز : 10
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 76
 • بازدید ماه : 247
 • بازدید سال : 6865
 • بازدید کلی : 6865
 • آخرین نظرات
  کدهای اختصاصی